KONZERTE

11.11.2022, 18:00 UhrLeipzig, ThomaskircheMotette
12.11.2022, 15:00 UhrLeipzig, ThomaskircheMotette
30.11.2022, 19:30 UhrLeipzig, ThomaskircheMarienvesper+Tickets